les lois de la tension


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề les lois de la tension
Mô tả Vérifier l’unicité de la tension en courant continu dans un circuit en dérivation et l’additivité de la tension dans un circuit en série.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá loi tension
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Iqbal Chemsi
Trường / Tổ chức Collège Claude Monet
Ngày đăng ký 12/03/2017
Ngày cập nhật 12/03/2017