Wave Interference and Path Difference


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Interference and Path Difference
Mô tả This activity will allow students to investigate practically how to determine antinodes and nodes on a wave interference pattern. From this they should be able to formulate an algorithm that will describe the differences.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Path Difference; wave interference; antinodes; nodes; light; wavelength
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 09/03/2017
Ngày cập nhật 09/07/2017