Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law
Mô tả Review of force concepts and Newton's Laws (1 and 2) for senior physics students
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces and Newton's Laws
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Scott Clements
Trường / Tổ chức Steveston-London Secondary School
Ngày đăng ký 23/02/2017
Ngày cập nhật 23/02/2017