PhET Sugar and Salt Inquiry Questions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề PhET Sugar and Salt Inquiry Questions
Mô tả Guided inquiry-based lesson that compares how ionic and covalent compounds behave differently in water, then asks students to provide evidence and draw conclusions.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conductivity, covalent compounds, dissociation, dissolution, inquiry, ionic compounds, properties
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Shane Berning
Email liên lạc sberning@riverdale.edu
Trường / Tổ chức Riverdale Country School
Ngày đăng ký 24/01/2017
Ngày cập nhật 24/01/2017