Guided Inquiry - Electric Fields


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guided Inquiry - Electric Fields
Mô tả This guided inquiry was designed for grade 12 students. It is meant to be done before discussing fields. The questions are designed to guide students towards understanding the shape and direction of fields around single and multiple charges. Students will also develop the relationship between charge strength and distance. Ultimately, students will get an appreciation for what a field is.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Guided Inquiry Lab
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Ryan Thompson
Email liên lạc ryan.thompson@yrdsb.ca
Trường / Tổ chức education
Ngày đăng ký 16/11/2016
Ngày cập nhật 16/11/2016