States of Matter Basics Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Basics Simulation
Mô tả This is an introductory lesson solids, liquids and gases. More directed than inquiry and scaffolded for exceptional learners (Resource).
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Introduction, gases, liquids, pressure, solids, temperature
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Amy D'Andrea
Trường / Tổ chức Woodbrook Middle School
Ngày đăng ký 13/11/2016
Ngày cập nhật 13/11/2016