La legge di Hooke


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề La legge di Hooke
Mô tả Attività che permette di indagare il comportamento di una molla al variare del carico e della costante elastica. Successivamente sarà possibile prevedere il comportamento di due molle in serie e in parallelo e in ultimo ricavare la costante elastica di una molla.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá Fisica, Forze, Molle
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Luca Allegranti
Email liên lạc lucaalle@hotmail.com
Trường / Tổ chức ISC NARDI
Ngày đăng ký 07/10/2016
Ngày cập nhật 07/10/2016