Signal Circuit and DC Circuit Construction Kit Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Signal Circuit and DC Circuit Construction Kit Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Signal Circuits and DC Circuit Construction Kit (Virtual Lab) simulators.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, electrons, parallel circut, resistance, series circuit, source
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo, Mạch Bóng đèn


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016