On the molecular level, what is the difference between acids and bases?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề On the molecular level, what is the difference between acids and bases?
Mô tả Access the online activity here: https://docs.google.com/presentation/d/1Rf8gVS3MaoNFn8EpJDf7IWhh27GhVjnPq268ijCsj8I/edit?usp=sharing
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Chemistry, acid, base
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5)


Tác giả Chris Justus
Trường / Tổ chức West Prep High School
Ngày đăng ký 06/05/2016
Ngày cập nhật 06/05/2016