Inquiry Equilibrium activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Inquiry Equilibrium activity
Mô tả This student designed inquiry activity will help students understand how energy requirements are connected to equilibrium position under different reaction conditions.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá activation energy, chemistry, equilibrium, kinetics, reactions
Mô phỏng Phản ứng thuận nghịch


Tác giả Joshua Manner
Email liên lạc manner_joshua@dublinschools.net
Trường / Tổ chức Dublin City Schools
Ngày đăng ký 11/04/2016
Ngày cập nhật 11/04/2016