Rapat Massa


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rapat Massa
Mô tả simulasi pembelajaran fisika untuk mengetahui konsep dan menentukan densitas suatu zat.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Density
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Fayakun Muchlis
Trường / Tổ chức MTs - MA Hidayatullah
Ngày đăng ký 31/03/2016
Ngày cập nhật 31/03/2016