Isotopes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotopes
Mô tả Students use the simulation to make a chart of naturally occuring isotopes and their composition/ stability. They then go on to calculate relative atomic masses based on the data recorded. They will need a copy of the instruction sheet and the table (on A3 if hard copy).
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic structure, isotopes, radioactivity, relative atomic mass
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Corrin Funnell
Trường / Tổ chức Shrewsbury International School
Ngày đăng ký 23/03/2016
Ngày cập nhật 23/03/2016