Prinsip Bernaulli


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Prinsip Bernaulli
Mô tả LKS Prinsip Bernaulli merupakan lembar kerja siswa berbasis simulasi phET untuk memotivasi minat belajar siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Fluida, Prinsip Bernaulli
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Yoky Novra Silta
Trường / Tổ chức Ahmad Dahlan University
Ngày đăng ký 23/03/2016
Ngày cập nhật 23/03/2016