Slope and Speed (revised) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Slope and Speed (revised)
Mô tả Students explore the relationship between the speed of an object and the slope of a line. Does not require that students know how to calculate slope. Included an optional math extension.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graphing, slope, speed
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein
Email liên lạc sborenstein@cherrycreekschools.org
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 05/02/2016
Ngày cập nhật 18/02/2016