Slope and Speed (revised) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Slope and Speed (revised)
Mô tả Students explore the relationship between the speed of an object and the slope of a line. Does not require that students know how to calculate slope. Included an optional math extension.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graphing, slope, speed
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 05/02/2016
Ngày cập nhật 18/02/2016