Greenhouse Gases and Their Effect on Earth's Climate


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Gases and Their Effect on Earth's Climate
Mô tả A three-part tutorial that walks students through the basics of greenhouse gases, how their concentrations have evolved through time, and the role they play in shaping earth's climate.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Climate Change; Global Warming; Greenhouse Gas
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Nathan Quarderer
Trường / Tổ chức Northeast Iowa Community College
Ngày đăng ký 27/01/2016
Ngày cập nhật 27/01/2016