Density


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density
Mô tả Students complete with either teacher demo or independent
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Discussion Prompts, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Compare the size/volume w sink/float
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Melanie Williams
Trường / Tổ chức Bremen Middle
Ngày đăng ký 21/10/2015
Ngày cập nhật 21/10/2015