Cell Membrane Transport


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Cell Membrane Transport
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá diffusion of cells
Mô phỏng Các kênh trên màng tế bào


Tác giả Norjaena Mudag and Yannilyn Magsayo
Email liên lạc norjaena.mudag@g.msuiit.edu.ph
Trường / Tổ chức MSU-IIT
Ngày đăng ký 30/08/2015
Ngày cập nhật 30/08/2015