Inquiry Activity: Waves Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Inquiry Activity: Waves
Mô tả This is an introductory middle school activity to be used with both "Wave on a String" and "Sound." Reinforced concepts: longitudinal, transverse, mechanical, electromagnetic waves. Introduced concepts: amplitude, frequency.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, longitudinal, mechanical, transverse, waves
Mô phỏng Sóng âm, Sóng trên một sợi dây


Tác giả Christina Zaccagnino
Email liên lạc cmz251@nyu.edu
Trường / Tổ chức St. Bernadette School
Ngày đăng ký 12/06/2015
Ngày cập nhật 12/06/2015