Balancing Equations Game Sheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Equations Game Sheet
Mô tả Links to HTML5 version. Used in physical science as introductory activity.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá game, ipad, practice, sub
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Valerie Chapple
Trường / Tổ chức Lansing High School
Ngày đăng ký 22/04/2015
Ngày cập nhật 29/04/2015