PhET Energy Skate park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Energy Skate park
Mô tả Introduction to variables influencing conservation of mechanical energy. Used as lab for College Prep level physics. Used as homework / introduction of concepts for AP Physics 1. Energy Skate Park html.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation, Energy, of Mechanical
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Laura Haug
Trường / Tổ chức Kittatinny Regional High School
Ngày đăng ký 02/02/2015
Ngày cập nhật 20/05/2015