PhET Energy Skate park


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PhET Energy Skate park
वर्णन Introduction to variables influencing conservation of mechanical energy. Used as lab for College Prep level physics. Used as homework / introduction of concepts for AP Physics 1. Energy Skate Park html.
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Conservation, Energy, of Mechanical
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Laura Haug
शाळा/संस्था Kittatinny Regional High School
दाखल दिनांक 2/2/15
आद्यवत 5/20/15