Introductie Lading, trui en ballon


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introductie Lading, trui en ballon
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá elektrische kracht, lading, statische elektriciteit
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Jonas Voorzanger
Trường / Tổ chức VU Amsterdam
Ngày đăng ký 10/11/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014