Introductie Lading, trui en ballon


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introductie Lading, trui en ballon
वर्णन
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द elektrische kracht, lading, statische elektriciteit
सादश्य प्रभार आणि क्षेत्र


लेखक Jonas Voorzanger
शाळा/संस्था VU Amsterdam
दाखल दिनांक 11/10/14
आद्यवत 11/10/14