Energy Skate Park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park
Mô tả Adapted from Jackie Esler's Exploring Mechanical Energy with Energy Skate Park
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of energy, energy, friction, gravity, kinetic energy, potential energy, thermal energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Shannon Ventresca
Trường / Tổ chức Cobb County Schools
Ngày đăng ký 02/11/2014
Ngày cập nhật 02/11/2014