Energy Skate Park


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park
वर्णन Adapted from Jackie Esler's Exploring Mechanical Energy with Energy Skate Park
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द conservation of energy, energy, friction, gravity, kinetic energy, potential energy, thermal energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Shannon Ventresca
शाळा/संस्था Cobb County Schools
दाखल दिनांक 11/2/14
आद्यवत 11/2/14