AP Physics PhET Projectile Motion Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề AP Physics PhET Projectile Motion Lab
Mô tả Perfect for AP Physics C: Mechanics and AP Physics B1. I just re-wrote this and it's solid. I also included an answer key as several people have asked for it.
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP, Physics, college, lab, projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Nick Borowicz
Trường / Tổ chức Argo Community High School
Ngày đăng ký 30/09/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014