Variación de la Intensidad del Campo Eléctrico en la Bisectriz de un dipolo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Variación de la Intensidad del Campo Eléctrico en la Bisectriz de un dipolo
Mô tả Experimento para comprobar la variación de la intensidad del campo eléctrico en la bisectriz de un dipolo.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Campo Eléctrico, Dipolo
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Virginia M.D.
Trường / Tổ chức Teacher
Ngày đăng ký 13/09/2014
Ngày cập nhật 13/09/2014