Variación de la Intensidad del Campo Eléctrico en la Bisectriz de un dipolo


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Variación de la Intensidad del Campo Eléctrico en la Bisectriz de un dipolo
คำบรรยาย Experimento para comprobar la variación de la intensidad del campo eléctrico en la bisectriz de un dipolo.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - ขั้นสูง
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Campo Eléctrico, Dipolo
สถานการณ์จำลอง ประจุและสนามไฟฟ้า


ผู้เขียน Virginia M.D.
โรงเรียน/หน่วยงาน Teacher
ส่งข้อมูลแล้ว 13/9/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/9/2014