Updated HTML Gravity Sim


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Updated HTML Gravity Sim
Mô tả I'm updating the HTML version files - I noticed that I'd made a typo. Also, adding an answer key, as requested by a user.
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Gravity, Physical Science
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Linda Fox
Trường / Tổ chức PTRA
Ngày đăng ký 30/08/2014
Ngày cập nhật 30/08/2014