Updated HTML Gravity Sim


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Updated HTML Gravity Sim
Mô tả I'm updating the HTML version files - I noticed that I'd made a typo. Also, adding an answer key, as requested by a user.
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Gravity, Physical Science
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Linda Fox
Email liên lạc lfox368806@yahoo.com
Trường / Tổ chức PTRA
Ngày đăng ký 30/08/2014
Ngày cập nhật 30/08/2014