What is a Fraction? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What is a Fraction?
Mô tả In this activity, students explore the meaning of numerator and denominator. Then, they learn about comparing fractions with similar numerators or denominators. Finally, they create their own rule for determining equivalency. This lesson is designed to take place over several days (4 days or longer), and with lots of discussion with peers and teachers.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá comparison, denominator, equivalence, fraction, numerator
Mô phỏng Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số nhập môn


Tác giả Anonymous
Email liên lạc karina.k.hensberry@colorado.edu
Trường / Tổ chức Fourth Grade Teacher
Ngày đăng ký 10/06/2014
Ngày cập nhật 15/09/2021