Ohm's Law - HTML5 sim


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law - HTML5 sim
Mô tả Students collect and graph data for changing voltage and resistance. Allows students to see different shape of graph lines for direct and inverse relationships.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, graphing, ohm's law, resistance, voltage
Mô phỏng Định luật Ohm


Tác giả Judy Rieke
Trường / Tổ chức Ursuline Academy Saint Louis
Ngày đăng ký 02/04/2014
Ngày cập nhật 02/04/2014