Plate Tectonics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonics
Mô tả Part 1 is designed to guide students through a comparison of oceanic and continental crust. Part 2 allows students to explore the different types of plate boundaries and the resulting features created at each type.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá plate boundaries, types of crust
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Karen Mogren
Trường / Tổ chức High School
Ngày đăng ký 30/03/2013
Ngày cập nhật 30/03/2013