Plate Tectonics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonics
Mô tả Part 1 is designed to guide students through a comparison of oceanic and continental crust. Part 2 allows students to explore the different types of plate boundaries and the resulting features created at each type.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá plate boundaries, types of crust
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Karen Mogren
Email liên lạc stuffforkaren@yahoo.com
Trường / Tổ chức High School
Ngày đăng ký 30/03/2013
Ngày cập nhật 30/03/2013