Moving Man: Pos and Vel Graphs A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man: Pos and Vel Graphs
Mô tả This activity is used to introduce the idea of velocity graphs to students already familiar with position graphs. It has students collect numerical position and velocity data to graph by hand, and has them calculate slopes of the graphs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, data, graphs, position, velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Tom Reeve
Trường / Tổ chức Lincoln High School
Ngày đăng ký 27/02/2013
Ngày cập nhật 27/02/2013