Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships
Mô tả Students create and test hypotheses to determine the relationship between electric potential and distance for a point charge and to determine the relationship between the electric potential and E Field strength in a region.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric field, electric potential, equipotential, voltage
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Bruce Palmquist
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 27/04/2012
Ngày cập nhật 27/04/2012