Air Resistance Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Air Resistance Lesson
Mô tả Lesson Objectives: 1. Students will be able to describe projectile motion without air resistance. 2. Students will be able to explain the effect of air resistance on a projectile. 3. Students will be able to explain the relationship between shape and air resistance. 4. Students will be able to contrast the motion of a projectile without air resistance to motion with air resistance. 5. Students will be able to predict the amount of air resistance an object would have relative to other objects. Standards: TEKS Science: 8.3C, 8.6C CCRS Science Standards: VIII-C1 **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air pressure, air resistance, drag coefficient, projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả UTeach Middle School PhET Team
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức UTeach UT-Austin
Ngày đăng ký 26/03/2012
Ngày cập nhật 23/08/2017