Molecule Polarity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Polarity
Mô tả The activity was used in undergraduate recitations on polarity, and provides a guided inquiry of the simulation. Students explore and answer questions on the first two tabs, and then predict the bond and molecular dipoles for real molecules in the third tab.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bonding, dipole, electronegativity, molecules, phet, polarity
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5), Sự Phân cực phân tử


Tác giả Julia Chamberlain, Kelly Lancaster
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 31/01/2012
Ngày cập nhật 26/07/2017