Gas Relationships and Buoyancy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Relationships and Buoyancy
Mô tả A short concept worksheet suitable for electronic submission describing general gas properties and buoyancy.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Balloons, Buoyancy, Energy, Gas, Heat
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 20/01/2012
Ngày cập nhật 24/01/2012