Balancing Chemical Equations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations
Mô tả This activity was written for a 6th grade course which has many english second language learners.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical formulas, coefficients and subscripts, molecules
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Jackie Esler
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 11/07/2011
Ngày cập nhật 30/07/2011