Balancing Chemical Equations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations
Mô tả This activity was written for a 6th grade course which has many english second language learners.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical formulas, coefficients and subscripts, molecules
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 11/07/2011
Ngày cập nhật 30/07/2011