The Greenhouse Effect Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Greenhouse Effect Lab
Mô tả Good introductory inquiry lab to global warming. Students must design their own lab to answer the question, "which gases absorb the most infrared?"
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Global Warming, Greenhouse, Infrared, Waves
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Greg Van Houten
Trường / Tổ chức Prospect Hill Academy Charter School
Ngày đăng ký 23/03/2011
Ngày cập nhật 23/03/2011