Circuit Creator


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Creator
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, current, equivalent resistance, resistance, resistors, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011