AC Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề AC Circuits
Mô tả A virtual lab experiment to be used as a pre-lab or a replacement of a regular lab experiment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ac, circuits, impedance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Tatiana Stantcheva
Trường / Tổ chức Northern Virginia Comm. College
Ngày đăng ký 06/11/2010
Ngày cập nhật 06/11/2010