Pendulum Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab
Mô tả Technology intensive activity.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá STEM activity, email, spreadsheet, word doc
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả gayle bari
Trường / Tổ chức academy of holy angels
Ngày đăng ký 05/11/2010
Ngày cập nhật 08/11/2010