Energy Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Simulation
Mô tả this works well with my 9th grade Conceptual Physics class
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinetic Energy, Potential
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Pauline Seales
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 31/07/2010
Ngày cập nhật 07/08/2010