Reacciones químicas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Reacciones químicas
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ecuacion químicas- sustancias simples y compuestas-reactivos y productos
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Silvia Calderón
Email liên lạc silcalde@hotmail.com
Trường / Tổ chức Inst.Superior del Profesorado J.V.Gonzalez
Ngày đăng ký 21/06/2010
Ngày cập nhật 09/07/2011