Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based
Mô tả The lab guides students through the use of the simulations tools. The students then design experiments to determine the direction and strength of magnetic fields.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bar, electromagnet, magnet, magnetic field
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Josie Herman
Email liên lạc josie.herman@brentwood.bc.ca
Trường / Tổ chức Brentwood College School
Ngày đăng ký 19/03/2010
Ngày cập nhật 21/03/2010