Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based
Mô tả The lab guides students through the use of the simulations tools. The students then design experiments to determine the direction and strength of magnetic fields.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bar, electromagnet, magnet, magnetic field
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Josie Herman
Trường / Tổ chức Brentwood College School
Ngày đăng ký 19/03/2010
Ngày cập nhật 21/03/2010