PhET Faraday Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề PhET Faraday Simulation
Mô tả This was written as a very self-guided activity for a day that I was to be out, and I had a sub. Therefore, very little "confusion" should occur.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electricity & Magnetism, Electromagnetism, Generators
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Nicole Murawski
Email liên lạc murawskin@royaloakschools.com
Trường / Tổ chức Royal Oak High School
Ngày đăng ký 15/02/2010
Ngày cập nhật 15/02/2010