States of Matter for Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter for Middle School
Mô tả This is an activity that was written during a workshop for Jefferson County Middle school teachers and is collaborative effort by a group of teachers. The activity has not been tested with students.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, molecular, solid
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Jefferson County Middle School Workshop
Trường / Tổ chức Jefferson R1 Colorado
Ngày đăng ký 24/04/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016