Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle)
Mô tả This short activity is done after Le Chatelier's Principle is covered in class. Students have already done the first lab, "Exploring Equilibrium," where they investigated temperature changes a little bit; here, they test their ideas and predictions about temperature changes in light of Le Chatelier's Principle.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Le Chatelier's Principle
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Amy Jordan
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức Santa Fe Preparatory School
Ngày đăng ký 03/03/2009
Ngày cập nhật 02/09/2015