Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle)
Mô tả This short activity is done after Le Chatelier's Principle is covered in class. Students have already done the first lab, "Exploring Equilibrium," where they investigated temperature changes a little bit; here, they test their ideas and predictions about temperature changes in light of Le Chatelier's Principle.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Le Chatelier's Principle
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Santa Fe Preparatory School
Ngày đăng ký 03/03/2009
Ngày cập nhật 02/09/2015