Lunar Lander/ Fun Game


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lunar Lander/ Fun Game
Mô tả This is a lab I wrote to determine the maximum velocity of the lunar lander on the moon. I am in Trish Loeblein's college physics class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, Graph Interpretation, Gravity, Inquiry, Maximum Velocity, Rockets
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả Chris Lierheimer
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 27/02/2009
Ngày cập nhật 05/07/2013