Spring or Sprung?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Spring or Sprung?
Mô tả To explore properties and the type of energy displayed with springs and their properties.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007